mb_convert_kana 濁点の結合 かな、カタカナ混在
$str = 'ぐボピ.png';
$strs = mb_str_split($str);
$strs = array_reverse($strs);
$nextkey = -1;

foreach ($strs as $key => $str) { //かな true
 if(preg_match("/^[ぁ-ん]+$/u",$str)){
  $kana = true;
 }else{
  $kana = false;
 } 

 if(preg_match("/゙|゚/",$str)){ //濁点なら保存
  $dakten = $str;
  $nextkey = ++$key;
  continue;
 }
 
 if($key == $nextkey){ //濁点なら次の文字の後ろに連結
  $str .= $dakten; 
 }
 
 $str = dakten_replace($str); //置換 濁点も一文字になってる
 
   
 if( $kana ) { // 元が "かな" ならかなに戻す
  $str = mb_convert_kana($str, 'c', 'UTF-8');
 }

   $newstrs[] = $str ; 
}

$strs = array_reverse($newstrs);
$str = implode('',$strs);
 var_dump($str);

 function dakten_replace ($str){
  $str = str_replace('゙','゛' ,$str); //全角濁点を半角に
  $str = str_replace('゚','゚' ,$str);
  $str = mb_convert_kana($str, 'hkV', 'UTF-8');
  $str = mb_convert_kana($str, 'HV', 'UTF-8');
  $str = mb_convert_kana($str, 'C', 'UTF-8');
  return $str;
 }


string(13) “ぐボピ.png”
$str = ‘ぐボピ.png’;
比較しても見た目ではわからない。

濁点はひらがなでもカタカナでもないが、かなとカタカナは等しい


Categories:

Tags: